ΚΕΚ ΙΡΙΣ Α.Ε.: Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Το ΚΕΚ ΙΡΙΣ Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει  νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων.

 

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

  1. Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες
  2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €/ώρα κατάρτισης. Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

Τα προγράμματα προβλέπεται να έχουν διάρκεια από 70 – 120 ώρες.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης-εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

Ενδεικτικά οι κλάδοι που θα επιμορφωθούν οι συμμετέχοντες είναι οι εξής:

             ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

             ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – LOGISTICS

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

             ΠΩΛΗΣΕΙΣ – MARKETING

             ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

             ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούμε για την υποβολή της αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου είναι τα εξής:

  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
  2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
  3. Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
  • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
  1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα
  2. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης(www.efka.gov.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2641044118