Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας γιά τήν ὑπόθεση τοῦ π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἔπειδή ἔγιναν διάφορα σχόλια ὕστερα ἀπό τήν πρωτόδικη καταδίκη τοῦ Ἱερέως π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου ἀπό τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστήριο Λευκάδος, θέλει νά ἐνημερώση τά ἀκόλουθα:

Ἡ ὑπόθεση τοῦ Κληρικοῦ π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου ἀπα­σχό­λησε τήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας καί στό παρελθόν, ἀπό τοῦ ἔτους 2012. Γιά ἐλάσσονα τότε ἐκκλησιαστικά παραπτώματα κινή­θηκε ἡ ἐκκλησιαστική διαδικασία, ἡ ὁποία δέν ὁλοκληρώθηκε. Καί μετά τήν ἀσκηθεῖσα ποινική δίωξη ὑπό τῆς Εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς ὁ μακαριστός Μητρο­πολίτης κυρός Κοσμᾶς, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πράξη 144/9-7-2021 τόν ἔθεσε σέ δια­θε­σιμότητα, τήν μή προβλεπόμενη ἀπό τό ἐκκλησιαστικό, πειθαρχικό δίκαιο, ἄνευ στερήσεως τῶν ἀποδοχῶν του. Νά σημειωθῆ δέ ὅτι ἡ περικοπή τῶν ἀποδοχῶν τῆς μισθοδοσίας σέ ἕναν Κληρικό γίνεται ὅταν καί ὅπως σαφῶς τό ἐπιτάσσει ὁ νόμος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ὅταν ἀνέλαβε τήν Τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτω­λίας καί Ἀκαρνανίας, τόν Ἰανουάριο 2022, διέγνωσε τό πρόβλημα. Ἐπειδή ὡς Τοποτηρητής ἔχει καθορισμένες διοικητικές ἁρμοδιότητες, ἀναφέρθη­κε μέ ἔγγραφό του, τήν 24 Ἰανουαρίου 2022,  δηλαδή ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἀναλήψεως τῆς Τοποτηρητείας, στήν Ἱερά Σύνοδο γιά τό γεγονός αὐτό καί τήν ἐρώτησε γιά τό πῶς νά χειρισθῇ τό θέμα, ἐπει­δή γινόταν εὑρύτατη συζήτηση μεταξύ τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλη­σίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὕστερα ἀπό ἀπόφασή της κατά τήν 8η Φεβρουαρίου 2022 ἔδωσε στόν Τοποτηρητή τήν ἄδεια νά προβῆ σέ ἐκκλησιαστικές ἀνακρίσεις  γιά τόν Ἱερέα ὁ ὁποῖος βρισκόταν στήν φυλακή ἐν ὄψει ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεώς του. Γράφεται στό ἔγγραφο: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος… ἀπεφάσισεν ὅπως παράσχῃ ὑμῖν ἄδειαν ἵνα διανεργήσετε ἀνακρίσεις εἰς βάρος τοῦ Ἱερέως π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου τοῦ Δημοσθένους τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας διά κανονικά παραπτώματα». Κατόπιν τούτου ἀνατέθηκε τήν 29η Μαρτίου 2022 ἡ ἀνακριτική διαδικασία σέ Ἐφημέριο τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως.

Μετά τήν ποινική ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεως τοῦ π. Θεοδώρου Δροσο­παναγιώτου ἀπό τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστήριο Λευκάδος τήν 18ην Ἰουλίου 2022 καί τήν ποινή πού τοῦ ἐπεβλήθη, κάθειρξη 27 ἐτῶν, ὁ Τοποτηρητής, ὅπως εἶχε καθῆκον, καί ὕστερα ἀπό τήν ὡς ἄνω ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προέβη σέ τέσσερες ἐνέρ­γειες. Πρῶτον, ζήτησε ἀπό τήν Εἰσαγγελία τοῦ Πρωτοδικείου Λευκάδος ἀπόσπασμα τῆς ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου∙ δεύτερον, ἀπηγόρευσε στόν Ἱερέα προσωρινῶς μέ­χρι τήν ἔκδοση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐκκλη­σιαστικοῦ Δικα­στη­ρίου κάθε ἱερο­πραξία∙ τρίτον, ἔδωσε ἐντολή στόν ἐκκαθαριστή ἀποδοχῶν τῶν Ἐφη­μερίων νά τοῦ ἀποδίδεται τό 50% τῶν ἀποδοχῶν του μέχρι νά τελεσιδικήση ἡ ὑπό­θεση, σύμφωνα μέ τόν ψηφισθέντα προσφάτως νόμο 4957/ΦΕΚ 21 Ἰουλίου 2022∙ καί τέ­ταρτον, ἔδωσε ἐντολή στόν ἐκκλησιαστικό ἀνακριτή νά ἐπισπεύση τήν διαδικασία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνα­κρίσεων, ζητώντας νά τοῦ δοθῆ, ὅπως τό ἐπιτάσσει ὁ νόμος, καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Μικτοῦ Ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου Λευκάδος, μέ τόν σχετικό φάκελλο τῆς δικογραφίας.

Εἶναι εὐνόητον ὅτι τά ἐκκλησιαστικά παραπτώματα πρέπει νά τιμω­ροῦνται, κατά τά ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν νόμων διαγο­ρευόμενα, οἱ Κληρικοί πρέπει νά εἶναι ὑπόδειγμα στήν κοινωνία σύμφωνα μέ τούς ἱερούς κανόνας, ὅπως πράγματι συμβαίνει μέ τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Πράγματι, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας διαθέτει ἀξιόλογους Κληρικούς, διακόνους καί μοναχούς πού ἐπιτελοῦν τό ἔργο τους μέ ὑπευθυνότητα καί δημιουργικότητα.

Ἡ δέ ἐκκλησιαστική δικαιοσύνη πρέπει νά λειτουργῆ ἔγκαιρα καί ἀποτε­λεσματικά γιά νά προλαμβάνονται ἤ καί νά θεραπεύονται τά σκάνδαλα, τά προ­ε­ρ­χό­μενα ἀπό κανονικά παραπτώματα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλως

Please follow and like us: