Φθινοπωρινές ασθένειες και αναγκαίες επεμβάσεις στις ελιές

Οδηγίες για κερκόσπορα, καπνιά, λειχήνες, κυκλοκόνιο, καρκίνωση.

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Προσβάλει κυρίως τα φύλλα προκαλώντας αποφύλλωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων.

Θερµοκρασίες 16-20οC και βροχερός ή πολύ υγρός καιρός ευνοούν νέες φθινοπωρινές µολύνσεις που εκδηλώνονται µε την εµφάνιση χαρακτηριστικών καστανών κυκλικών κηλίδων γνωστών ως «µάτια παγωνιού» στην πάνω επιφάνεια των φύλλων.

Οι µολύνσεις γίνονται κυρίως το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη.

Ευπαθείς ποικιλίες:

Θρουµπολιά, Καλαµών, Άµφισσας, Τσουνάτη.

Η Κορωνέϊκη (ψιλολιά) είναι περισσότερο ανθεκτική. Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεµα εξασφαλίζουν σωστό αερισµό και φωτισµό και αποτρέπουν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Συστήνονται προληπτικοί ψεκασµοί µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα σε ελαιώνες περιοχών αυξημένης υγρασίας µε την έναρξη των βροχών και µέσα στο χειµώνα µετά τη συγκοµιδή.

⇒ Κατά την εφαρµογή µυκητοκτόνων να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνιστώµενη δόση και στον χρόνο αναµονής µέχρι τη συγκοµιδή.

Επιλέγετε κατάλληλα σκευάσµατα για να αποφύγετε υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών στο ελαιόλαδο.

 

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ

Σηµαντική µυκητολογική ασθένεια που µαζί µε το κυκλοκόνιο προκαλούν πρόωρη φυλλόπτωση.

Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζεται µεταχρωµατισµός σκούρου χρώµατος που µοιάζει µακροσκοπικά µε καπνιά ενώ στην πάνω επιφάνεια χλωρωτικές ή κίτρινες κηλίδες που νεκρώνονται, µε αποτέλεσµα έντονη φυλλόπτωση την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Στους άωρους καρπούς προκαλεί καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισµένες, ενώ στους ώριµους η συνένωση των γειτονικών κηλίδων προκαλεί σήψη.

Συχνά οι µολύνσεις συνυπάρχουν µε έντονες προσβολές ακαρέων Eriophyidae. Για την προστασία των ελαιοδέντρων από φθινοπωρινές προσβολές συστήνεται άµεσα προληπτικός ψεκασµός µε χαλκούχα µυκητοκτόνα που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκόνιου.

⇒ Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές υγρές ή πεδινές µε ανεπαρκή αερισµό, όπως και ελαιώνες πυκνής φύτευσης.

 

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ

Ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό εξογκωµάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στους µεγάλους κλάδους, στον κορµό, σπανιότερα στα φύλλα.

Νέες µολύνσεις γίνονται εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός σε πληγές που προκύπτουν από το ράβδισµα κατά τη συγκοµιδή, το κλάδεµα, από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεµο.

Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.

⇒ Αποφεύγετε ράβδισµα και κλάδεµα των δέντρων µε υγρό και βροχερό καιρό προς αποφυγή νέων µολύνσεων.

⇒ Αµέσως µετά από το ράβδισµα, το κλάδεµα, παγετό ή χαλάζι πρέπει να γίνεται προληπτικός ψεκασµός µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα.

⇒ Αφαίρεση, αποµάκρυνση και καταστροφή των προσβεβληµένων κλαδιών. Τα εργαλεία κλαδέµατος να απολυµαίνονται συστηµατικά µε εµβάπτιση σε διάλυµα οινοπνεύµατος ή χλωρίνης 5%.

Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και χρησιµοποιείτε δενδρύλλια απαλλαγµένα από την ασθένεια.

ΚΑΠΝΙΑ

Μύκητας που αναπτύσσεται στις µελιτώδεις εκκρίσεις των κοκκοειδών και ιδιαίτερα του λεκανίου.

Φύλλα και κλαδιά καλύπτονται από µια λεπτή µαύρη στρώση, που δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες του δέντρου µε αποτέλεσµα την εξασθένιση του.

Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες µε πυκνή βλάστηση. Η καταπολέµηση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή και το κλάδεµα βοηθούν στην αντιµετώπιση της καπνιάς.

Συνιστάται επέµβαση µε χαλκούχο σκεύασµα µετά τη συγκοµιδή.

 

ΛΕΙΧΗΝΕΣ

Αναπτύσσονται επίσης σε περιοχές µε υψηλή υγρασία. Καλύπτουν κορµούς και κλάδους µε µια λεπτή κιτρινοπράσινη στρώση.

Για την αποκόλληση των λειχήνων συστήνονται ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα µετά τη συγκοµιδή, κατά τη διάρκεια του χειµώνα.

Ιδιαίτερα φροντίζετε να καλύπτονται µέχρι απορροής οι κορµοί και οι κλάδοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιµοποιείτε µόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια της ελιάς.

Διαβάζετε µε προσοχή τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και φροντίζετε να τηρείται αυστηρά ο χρόνος αναµονής µέχρι τη συγκοµιδή.

Οι εφαρµογές των χαλκούχων σκευασµάτων πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 21 ηµέρες πριν από τη συγκοµιδή.

e-ea.gr