Το χάσμα της χρηματοδότησης στην αγροτική οικονομία

Με βάση τα σχόλια 7.600 αγροτών και 2.200 εταιρειών γεωργικών ειδών διατροφής σε ολόκληρη την ΕΕ, 24 εκθέσεις «πυξίδα» για κάθε χώρα παρουσιάζουν τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο ομάδες όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Οι εκθέσεις εκτιμούν επίσης το χάσμα χρηματοδότησης για τη γεωργία στην ΕΕ μεταξύ 19,8 και 46,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τον αγροδιατροφικό τομέα το εκτιμώμενο κενό είναι μεγαλύτερο από 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι οικονομικές ανάγκες ενδέχεται να επιδεινωθούν από την τρέχουσα κρίση.

Οι εκθέσεις αποκαλύπτουν ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η χρηματοδότηση της γεωργίας υπόκειται σε υψηλότερα επιτόκια και δυσμενείς συνθήκες, σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, ανεξάρτητα από την απόδοση του τομέα, οι εκθέσεις διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε επαρκής ευελιξία στις συνθήκες δανεισμού και αποπληρωμής – κάτι που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο στη γεωργία.

Η fi-πυξίδα (μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ των υπηρεσιών ESIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) ανέλυσε λεπτομερώς το χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι αγρότες και οι μεταποιητές σε κάθε χώρα. Αυτό περιλαμβάνει τραπεζικά συστήματα, σημαντικούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες για τους δύο τομείς, και τι προσφέρεται ως δάνεια, εγγυήσεις και διάφορα χρηματοοικονομικά συστήματα με εθνική ή και κοινοτική χρηματοδότηση.

Οι εκθέσεις παρέχουν επίσης συμπεράσματα ανά χώρα σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών μέσων και τη δημιουργία νέων. Αναγνωρίζουν επίσης τις αδυναμίες που σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα οικονομικής παιδείας των αγροτών και την έλλειψη γνώσεων των τραπεζών για τη γεωργία. Ενώ οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις φαίνεται να έχουν μάλλον εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι νέοι αγρότες και οι νεοεισερχόμενοι είναι μεταξύ των ομάδων που πλήττονται περισσότερο και συχνά στερούνται επαρκών δυνατοτήτων χρηματοδότησης.

Οι μικρές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε αναπτυξιακές επενδύσεις, λόγω της έλλειψης περιουσιακών στοιχείων για χρήση ως εγγύηση (εξασφάλιση) και των απαραίτητων δεξιοτήτων για τον τρόπο προετοιμασίας επιχειρηματικών σχεδίων.

Όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, η ανάλυση δείχνει ένα καλύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία πηγών χρηματοδότησης, σε σύγκριση με τη γεωργία. Οι εκθέσεις διαπίστωσαν ότι υπάρχουν περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα σε αυτόν τον τομέα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της προσφοράς και της κάλυψης τους.

Επιπλέον, σε αυτόν τον τομέα, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι καινοτόμες εταιρείες αναγνωρίστηκαν ότι αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες στην εύρεση του απαραίτητου κεφαλαίου για την έναρξη ή την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Για την επόμενη κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) 2021-27, χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούν πόρους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση αυτόνομων κεφαλαίων κίνησης, επενδύσεων, επιστροφών κεφαλαίου και για συνδυασμούς με επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Janusz Wojciechowski είπε: Η μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων θα φέρει νέες ευκαιρίες για τους αγρότες και τους φορείς εκμετάλλευσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση θα είναι απαραίτητη.

Γι ‘αυτό χαιρετίζω τη δημοσίευση των 24 εκθέσεων για τις χώρες της πυξίδας, οι οποίες θα βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων. Η κρίση του ιού κορανοϊών πιθανότατα θα αυξήσει τις χρηματοοικονομικές ανάγκες για τη γεωργία και τον αγροδιατροφικό τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, καθιστώντας τις βελτιώσεις γύρω από αυτό ακόμη πιο κρίσιμες.

Ο Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, πρόσθεσε: Τα χρηματοοικονομικά μέσα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ είναι ένας βιώσιμος και αποτελεσματικός τρόπος για να επενδύσετε στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη των αγροτών, ιδίως των νέων γεωργών, των επιχειρήσεων και των πόρων στη γεωργία και στους τομείς των αγροδιατροφικών προϊόντων, επιδιώκοντας την επισιτιστική ασφάλεια καθώς και το περιβάλλον και το κλίμα Στόχοι της ΕΕ.

Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που ανακοινώνω ότι, στο πλαίσιο της πυξίδας fi, η ΓΔ AGRI και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για τη δημοσίευση 24 εκθέσεων ανά χώρα, οι οποίες θα παρέχουν στις διαχειριστικές αρχές μια ολοκληρωμένη σειρά πληροφοριών για την ενίσχυση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων του ΕΓΤΑΑ. στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 2021-27.

e-ea.gr

Please follow and like us: