Το ΦΕΚ με νέα μέτρα προστασίας κορονοϊού-Παραρτήματα με Οδηγίες

Χρήση μάσκας και περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 00:30 μέχρι τις 05:00 – Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

ΦΕΚ με νέα μέτρα προστασίας κορονοϊού Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4709 – 23.10.2020 (επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Ανεξάρτητα από το επιδημιολογικό επίπεδο κάθε περιοχής προβλέπεται

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, από εργαζομένους και κοινό, καθώς και την υποχρέωση τηλεργασίας τουλάχιστον του 20% των εργαζομένων.

Στα σχολεία

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στα διαλείμματα στις Περιφερειακές Ενότητες 3ου (Πορτοκαλί) και 4ου (Κόκκινου) επιπέδου.

Στις περιοχές 3ου (Πορτοκαλί) και 4ου (Κόκκινου) επιπέδου επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 00:30 μέχρι τις 05:00.

Στην ΚΥΑ έχουμε αναλυτική περιγραφή για τα μέτρα που ισχύουν:

Στις εκπαιδευτικές δομές, σχολεία, ΑΕΙ κ.λ.π Στους χώρους εστίασης

Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στα ΙΧ αυτοκίνητα

Αναφορικά με τις μετακινήσεις

Εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

(α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας,

(β) μετακίνηση για λόγους υγείας ή άλλης απολύτως επείγουσας ανάγκης που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (α) αποδεικνύεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που αποκτάται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4.

Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (β) αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα, εφόσον υφίστανται.

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην σελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού.

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά την υποβολή της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.

Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

 

Δείτε το ΦΕΚ B 4709 – 23.10.2020 με τα νέα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό

 

 

especial.gr

Please follow and like us: