Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Η δημοπράτηση σημαντικών έργων συζητείται  στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.   Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00 στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).

Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, του έργου:

«Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης αντιπλημμυρικών  έργων ποταμού Ευήνου, έτους 2017-2018,   προϋπολογισμού 1.500.000,00 , κωδικός Έργου: 2015ΕΠ50100001. Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 001 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων  κ. Ιωάννης Λύτρας)

 

2. Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, του έργου:

«Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης αντιπλημμυρικών  έργων ποταμού Μόρνου, έτους 2017-2018,   προϋπολογισμού 900.000,00

κωδικός Έργου : 2015ΕΠ50100001. Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 501. (εισηγητής   : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας).

Έγκριση του  τρόπου ανάθεσης της  πράξης «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842 με την διαδικασία των παρ. 2 και 5 του άρθρου 119 του ν.4412/2016 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

Έγκριση τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προϋπ/σμού  322.000€, χρηματοδοτούμενη από την ΣΑΜΠ 001 με κωδικό 2017ΜΠ0010000»1, με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία άνω των  ορίων του Ν.4412/2016 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  κατ’ εφαρμογή  του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016). (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης της εργολαβίας :   04.06 «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.  περιόδου 2018-2019»  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50100002).(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας)

 

6.  Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, των υποέργων :

1. «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού»,   προϋπολογισμού 1.699.471,04 € και

2. «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γαστούνης – Βαρθολομιού και Λειτουργικής Σύνδεσης με Ε.Ε.Λ.»,  προϋπολογισμού 300.528,96€, του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» ολικού Προϋπολογισμού 2.000.000,00 (κωδικός Έργου : 2013ΕΠ00100049) που υλοποιείται από την ΠΔΕ μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Πηνειού. Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 001 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων  κ. Ιωάννης Λύτρας)

Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για «έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση  του Προγράμματος  για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειών της Χώρας. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμό & Διοίκησης κ. Δημήτριος Δριβίλας)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 142/03-08-2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των  ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας σε υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ.Δημήτριος Δριβίλας)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 135/17-7-2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ.Δημήτριος Δριβίλας)

 

Please follow and like us: