Στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης . . .

. . . για την Ολομέλειας της Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων.

1

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, για να συμμετάσχει, στις εργασίες της 119ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που θα πραγματοποιηθεί στις 10-13 Οκτωβρίου 2016.Όπως κάθε χρόνο, η Ολομέλεια του Οκτωβρίου γίνεται παράλληλα με τη διοργάνωση από την Επιτροπή των Περιφερειών της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (γνωστής και ως Ημέρες Ελεύθερης Πρόσβασης – Open Days), μιας ετήσιας τετραήμερης εκδήλωσης πολιτικής επικοινωνίας, κατά την οποία θεσμοί της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές και ενδιαφερόμενοι φορείς, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία για την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, και για τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου στην καλή διακυβέρνηση της ΕΕ.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό τετραήμερο, καθώς το 2016 είναι µια κρίσιμη χρονιά για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής, αφού πέραν της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, εντατικοποιείται ο διάλογος και ο προβληματισμός για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020» τονίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συμπληρώνει: «Η Πολιτική Συνοχής είναι η πιο ορατή πηγή στην ΕΕ για αλληλεγγύη, και δεδομένου ότι υλοποιείται στις Περιφέρειες, αποτελεί επίσης ένα βασικό εργαλείο για να έρχεται η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της.

Η οικονομική κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στις Περιφέρειες της Ευρώπης και έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, αλλά και μεταξύ των περιφερειών στο εσωτερικό των κρατών μελών, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εντός των κρατών μελών.

Ένα επιπλέον ζήτημα είναι η τρέχουσα κρίση των προσφύγων, η οποία αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, ένα επαναλαμβανόμενο θέμα που επισημαίνεται από όλους τους φορείς, που εμπλέκονται στη διαχείριση της Πολιτικής Συνοχής, είναι το θέμα της απλούστευσης της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία από τις κύριες προτεραιότητες στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020.».

Κατά την σημερινή πρώτη ημέρα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα γίνει η επίσημη έναρξη της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, που φέτος έχει ως θέμα «Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για µια Βιώσιμη, Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη», με τη συμμετοχή των Corina Creţu (Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής), Markku Markkula (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών), Ramón Luis Valcárcel Siso (Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και Anton Marcinčin (πληρεξούσιος της σλοβακικής Προεδρίας της ΕΕ για τη στήριξη των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών) και θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της ΕτΠ.

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας της ΕτΠ, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας θα διευθύνει στις εργασίες της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατικής-Ιονίου» της ΕτΠ, της οποίας είναι Πρόεδρος, με βασικό αντικείμενο τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) και την εφαρμογή του Προγράμματος Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου 2014-2020 (ADRION).

Στην συνεδρία της Ολομέλειας της ΕτΠ στις 11 και 12 Οκτωβρίου, θα υπάρξει συζήτηση με την Danuta Maria Hübner (Πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) με θέμα «Προβληματισμοί σχετικά με την ΕΕ – Το παρόν και το μέλλον», ενώ θα συζητηθούν και 14 γνωμοδοτήσεις και 3 ψηφίσματα, από τα οποία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γνωμοδοτήσεις: «Απλοποίηση των ΕΔΕΤ από τη σκοπιά των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών», «Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων», «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», «Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων» και «Εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα ·– Μια εδαφική προσέγγιση της COP22 στο Μαρακές», καθώς και τα ψηφίσματα: «Ενδιάμεση επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου» και «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2016 και ενόψει της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης για το 2017».

Επίσης, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου ο κ. Κατσιφάρας θα συμμετάσχει στην καθιερωμένη ετήσια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών COTER (Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ) της Επιτροπής των Περιφερειών και REGI (Περιφερειακή Ανάπτυξη)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου τα μέλη των δύο αυτών επιτροπών θα συζητήσουν με την Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, για τα πρώτα πορίσματα της υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΔΕΤ 2014-2020, ενόψει της προσανατολισμένης στην απόδοση και στα αποτελέσματα προσέγγισης, καθώς και για τις βασικές προκλήσεις για την τρέχουσα και τη μελλοντική Πολιτική Συνοχής.

Τέλος, το πρωί της Πέμπτης 13 Οκτωβρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, στην εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή COTER της ΕτΠ, της οποία ο κ. Κατσιφάρας είναι μέλος, με θέμα «Αξιολόγηση Αστικών Επιπτώσεων – Ένα εργαλείο για να κάνουμε καλύτερους νόμους» καθώς και στην εκδήλωση που διοργανώνων από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) και η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) με θέμα «Ο ρόλος της Πολιτικής Συνοχής στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ», με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου.

Please follow and like us:

Τα σχόλια είναι κλειστά.