Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ

Μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 οι αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης.

οσδε-ένωση-2Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Άμεσων Ενισχύσεων της 23/4/2015, εγκρίθηκε η δυνατότητα, προαιρετικής για κάθε Κράτος Μέλος, παρέκκλισης από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ 809/2014, σε ότι αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας προτίθεται να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή και να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των δικαιούχων αγροτών για άμεσες ενισχύσεις στο ΟΣΔΕ έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.

Υπενθυμίζουμε ότι σε γενικές γραμμές, ισχύουν τα ακόλουθα:

→Για να έχει γεωργός άμεση πρόσβαση στη βασική ενίσχυση του 2015, πρέπει να έχει υποβάλει  αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013. Ειδάλλως, είναι πιθανόν να έχει πρόσβαση στη βασική ενίσχυση του 2015, εφόσον καλύπτει ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

→Η βάση για τον υπολογισμό της βασικής ενίσχυσης του 2015, είναι το ποσό των δικαιωμάτων που εισέπραξε το 2014.

■Αν ο γεωργός ενεργοποίησε το 2014, το σύνολο των δικαιωμάτων του, αλλά εισέπραξε λιγότερα χρήματα για διάφορους λόγους (πχ. Ποινή), η μείωση αγνοείται και λαμβάνεται υπόψη το σύνολο.

■Αν ο γεωργός ενεργοποίησε μέρος μόνον των δικαιωμάτων του το 2014, (π.χ. λόγω ενοικίασης των υπολοίπων), λαμβάνεται υπόψη τόσο η αξία των ΔΕΕ που είχε στην κατοχή του το 2014 όσο και αυτή των ΔΕΕ που ενοικίασε και έχουν ενεργοποιηθεί από τον ενοικιαστή.  Εφόσον ενεργοποιήθηκε τουλάχιστον ένα ΔΕΕ, είτε από τον ίδιο είτε από άλλον που τυχόν τα έχει μισθώσει,  λαμβάνεται υπόψη η αξία των ΔΕΕ που είχε στην κατοχή του το 2014. π.χ. Αν κάποιος έχει 20 ΔΕΕ μοναδιαίας αξίας 100€ το 2014, τότε η συνολική αξία ΔΕΕ θα ισούται με 20ΔΕΕ* 100€ =2.000€. Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο ίδιος παραγωγός δηλώνει μόνο τα 10 ΔΕΕ και νοικιάζει τα υπόλοιπα 10. Δηλαδή και σε αυτή τη περίπτωση η αξία ΔΕΕ του γεωργού θα είναι 2.000€.

■Αν δεν υποβλήθηκε ενιαία αίτηση το 2014, δηλαδή ο γεωργός δεν ενεργοποίησε καθόλου τα δικαιώματα τα του, (ούτε ο ίδιος, ούτε ο ενοικιαστής των δικαιωμάτων του, αν υπήρχε), εισέρχεται στο 2015 με μηδενικό ποσό, το οποίο προφανώς αυξάνεται με τους κανόνες της σύγκλισης.

→Ο γεωργός πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2015. Βάσει της έκτασης που θα δηλώσει, θα υπολογιστεί και η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων του και θα εφαρμοστούν στην συνέχεια οι κανόνες της σύγκλισης.

→Η ένταξη ενός αγροτεμαχίου σε μία από τις 3 αγρονομικές περιφέρειες (δενδρώδη και αμπέλια, μονοετή, βοσκότοποι) της νέας ΚΑΠ, καθορίζεται από τη θέση του στον χάρτη και την καλλιέργειά του το 2013. Αν π.χ. ένα αγροτεμάχιο είχε σωστό εντοπισμό και καλλιέργεια με αροτραία το 2013 και στη συνέχεια ο γεωργός φύτεψε δένδρα, το αγροτεμάχιο εντάσσεται στην περιφέρεια των μονοετών. Για να ενταχθεί στην κατηγορία των δένδρων, θα πρέπει το 2015 να σχεδιαστεί, στο θεματικό επίπεδο των δένδρων του 2013. Τα 3 θεματικά επίπεδα για το 2013 θα δοθούν αργότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αγρονομική περιφέρεια, είναι μια περιφέρεια, η οποία αποτελείται από όλα τα αγροτεμάχια με την αντίστοιχη καλλιέργεια. Προφανώς δεν είναι συνεχής σε όλη την χώρα και δεν ταυτίζεται πάντα με βάση τις ενότητες (ilots) και τον χαρακτηρισμό τους. Μπορεί π.χ. σε ένα βοσκοτοπικό ilot να υπάρχει ένα ελαιοτεμάχιο. Εφόσον υπήρχε και το 2013, αυτό ανήκει στην περιφέρεια των δένδρων. Σαν εκτάσεις των 3 περιφερειών υπολογίζονται μόνο οι επιλέξιμες εκτάσεις.

→Το 2015 είναι η χρονιά κατά την οποία υπολογίζονται τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ. Μετά τη λήψη των δικαιωμάτων, προσθήκη έκτασης τα επόμενα, μετά το 2015,  χρόνια δεν αυξάνει τα δικαιώματα. Σε περίπτωση δήλωσης μειωμένης έκτασης τα επόμενα, μετά το 2015,  χρόνια επιφέρει τις ίδιες επιπτώσεις όπως και η προηγούμενη ΚΑΠ.

→Ο γεωργός μπορεί να αιτηθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις, ακόμα και αν δεν δικαιούται βασική ενίσχυση.

→Εφόσον σε κάποιο γεωργό υπολογισθούν  για το 2015 άμεσες ενισχύσεις με ποσό μικρότερο από 250 €, το ποσό αυτό δεν πληρώνεται. Αν υποβάλει αίτηση το 2016 και λόγω της σύγκλισης προκύψει ποσό  μεγαλύτερο από 250 €, τότε θα το εισπράξει. Αν κάποιος είναι δικαιούχος μόνο βασικής ενίσχυσης, με συνολική αξία <250€, ισχύει ο κανόνας “μη ενεργοποίηση για 2 συνεχόμενα έτη συνεπάγεται προσθήκη στο εθνικό απόθεμα”.

e-ea.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.