ΟΣΕ: Ανακοινώνει τα προσόντα για τους μονίμους

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις – ΈΓΓΡΑΦΟ

Παρά τη στασιμότητα του προηγούμενου διαστήματος, η ΟΣΕ Α.Ε. ξαναβάζει στις… ράγες την προκήρυξη μονίμων.

Σε υπηρεσιακό έγγραφο της Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού ζητείται από ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για “την Οργάνωση και Σύνταξη του Προσοντολογίου του ΟΣΕ“.

Στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνεται η “Περιγραφή” της “Παρεχόμενης Υπηρεσίας“. Αυτή είναι:

“Η προμήθεια του έργου της οργάνωσης και σύνταξη του προσοντολογίου του ΟΣΕ θα πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες προδιαγραφές.

  • Την οργάνωση και τη σύνταξη του προσοντολογίου της κάθε οργανικής θέσης
  • Τη διαδικασία προκήρυξης των θέσεων
  • Την κωδικοποίηση και την περιγραφή των υπηρεσιακών μονάδων
  • Όποιες άλλες υποστηρικτικές ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι εφαρμογής του οργανογράμματος”

117 μόνιμοι με Απολυτήριο Λυκείου, ΤΕΕ

Παραθέτουμε τις ειδικότητες που θα ζητηθούν και τα προσόντα:

ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Δε Σταθμαρχών – Προσόντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων – Προσόντα: Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – Προσόντα: Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής κατάρτισης

Προσοχή στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

Η προκήρυξη του ΟΣΕ για την πρόσληψη 117 μονίμων (εκτός ΑΣΕΠ) θέτει απαραίτητα πρόσθετα προσόντα. Δείτε ποια είναι:

 

Όρια ηλικίας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά. Να μην υπερβαίνουν το 40 έτος της ηλικίας τους.

workenter.gr

 

 

 

Please follow and like us: