Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Αιγοπρόβειου και Βόειου Κρέατος

Στο πλαίσιο των υπ’ αριθµ. (ΕΕ) 2020/595 και 2020/596 Εκτελεστικών Κανονισµών της Επιτροπής, χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεµατοποίηση στους τοµείς του αιγοπρόβειου και βόειου κρέατος σε ενδιαφερόµενους αποθεµατοποιητές που θα υποβάλλουν αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για υπογραφή σχετικής σύµβασης υπό τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθ. 1683/174338/2020 (ΦΕΚ Β’2762) ΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρµογής Παρεµβάσεων της ∆/νσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κα Κουτρή Αλεξάνδρα (τηλ.210/8802626, ∆οµοκού 5 10445 Αθήνα).

 

e-ea.gr

Please follow and like us: