«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο ”Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ:

5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020”, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού, μερικής απασχόλησης, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
Βιογραφικό Σημείωμα.
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Αντίγραφο Σπουδών.
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.
Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.
Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr έως 12/10/2022.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, από 6/10/2022 έως 12/10/2022 & ώρες 10:00-12:00.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Please follow and like us: