Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 –2020. 

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

Καθεστώς ενίσχυσης: Deminimis

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 στην ιστοσελίδα: https://www.pde.gov.gr/gr/index.php

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο πρωτογενής τομέας και το χονδρικό/λιανικό εμπόριο πλην του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στόχοι της δράσης

Οι στόχοι της δράσης είναι:

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το ΕΚΤ με την δυνατότητα χρήσης ρήτρας ευελιξίας 10% για δαπάνες ΕΤΠΑ.

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 6.205.279€

Ο Π/Υ θα κατανεμηθεί ως εξής:

40% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις

30% για τις νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις

30% για τις νέες μικρές επιχειρήσεις

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου Π/Υ από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Δικαιούχοι της Δράσης

Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα μισθωτοί ή επαγγελματίες, που θα συστήσουν επιχειρήσεις και θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ιστοσελίδα: https://www.pde.gov.gr/gr/index.php

Νέες μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και έχουν έως τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης (σύσταση από 1/1/2016).

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται (επιχορηγούμενος π/υ) από25.000 ,00 έως 300.000,00 €.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Μορφή ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται από 60% έως και 100% σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις

α) με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

β) με την συμπλήρωση τουεπόμενου 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

γ) με τη συμπλήρωση τουυπολοίπου30%του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.

Ειδικοί περιορισμοί

Υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.

Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνες για μίσθωση επαγγελματικών χώρων ιδιοκτησίας συγγενικών προσώπων έως 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) των εταίρων ή συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνες για μίσθωση επαγγελματικών χώρων, οι οποίοι υπενοικιάζονται σε επιχειρήσεις, οι οποίες τυγχάνουν επιχορήγησης του ενοικίου από το παρόν ή άλλο πρόγραμμα.

Δεν επιτρέπεται η υπενοικίαση των επαγγελματικών χώρων σε επιχειρήσεις, που δεν περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παραρτήματος VIII.

Η επιχορηγούμενη Δαπάνη για εξοπλισμό για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ με αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι 20.000€.

Τα μεταφορικά μέσα αφορούν μόνο αυτά που προορίζονται για την διακίνηση ειδών εντός των ορίων της επιχείρησης ή για την προμήθεια ενός (1) μικρού επαγγελματικού οχήματος με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000€.

Επιδότηση των δαπανών των ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων των υπό σύσταση ή των πολύ μικρών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 300€ μηνιαία για κάθε εταίρο.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων (εταίροι/μέτοχοι ή υπάλληλοι της επιχείρησης) είναι επιλέξιμα έως του ποσού των 3.000 € ανά έκθεση.

Τα μεταφορικά μέσα αφορούν μόνο αυτά που προορίζονται για την διακίνηση ειδών εντός των ορίων της επιχείρησης ή για την προμήθεια ενός (1) μικρού επαγγελματικού οχήματος με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000€.

Η επιχορηγούμενη Δαπάνη για εξοπλισμό για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ με αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι 20.000€.

Ημερομηνίες Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Έναρξη υποβολής προτάσεων: Ιανουάριος 2019

Λήξη υποβολής προτάσεων: Απρίλιος 2019

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης/βαθμολόγησης όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφόρηση στην ιστοσελίδα: https://www.pde.gov.gr/gr/index.php

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ