Εκρίθηκε από το υπ. Εσωτερικών η πρόσληψη 21 ατόμων στην ΔΕΥΑ Αγρινίου

Στην έγκριση 51 προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών.

ota777

Από τις παραπάνω  προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (478.278€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η έγκριση δόθηκε μετά από τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2017 κι ότι θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2018.

Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη πενήντα μίας (51) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ota777.jpg

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν άμεσα από τους παραπάνω δήμους.

 

 

dikaiologitika.gr