Ειδοποίηση προς δικαιούχους τάφων περιοχής Οινιαδών

φωτό αρχείου

Έχοντας υπ’ όψη:

– Το άρθρο 4 παραγρ. Α του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου (Α.Δ.Σ 254/91) στο οποίο αναφέρεται ότι «Χώροι που παραχωρούνται στα κοιμητήρια για τη σύσταση οικογενειακών τάφων με την καταβολή χρηματικού ποσού ως αντάλλαγμα δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτών που τους γίνεται η παραχώρηση, ούτε μπορεί να γίνει μεταβίβαση σε τρίτους με πράξεις «εν ζωή ή αιτία θανάτου»

– Το άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού στο οποίο αναφέρεται ότι «Περιέρχονται στο Δήμο και διατίθενται ελεύθερα σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό: α)Τάφοι που κατά το παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν για ταφή νεκρών χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, τάφοι χωρίς τίτλους ή υποδείξεις κτήσεως δικαιώματος χρήσης και β) τάφοι που αποκτήθηκαν νόμιμα αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για 30 χρόνια ή που δεν καταβλήθηκε για 5 χρόνια το ετήσιο τέλος καθαριότητας και συντήρησης.

– Το ότι η ψηφιακή καταγραφή (πλήρης αποτύπωση τάφων) των κοιμητηρίων είναι σε διαδικασία επανεξέτασης

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους δικαιούχους οικογενειακών τάφων ή τους πλησιέστερους ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς αυτών ή τους νόμιμους κληρονόμους αυτών να προσέλθουν από την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 στο Δημοτικό κατάστημα Οινιάδων προσκομίζοντας, εφόσον υπάρχουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα:

 

  1. Αντίγραφο παραχωρητηρίου οικογενειακού τάφου
  2. Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής παραχώρησης οικογενειακού τάφου
  3. Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής τέλους ενταφιασμού
  4. Αντίγραφο τιμολογίου κατασκευής οικογενειακού τάφου
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών
  6. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

 

προκειμένου να δηλώσουν το δικαίωμά τους επί των οικογενειακών τάφων.

 

Τηλέφωνο πληροφοριών Νεοχώρι – 26323 – 60013

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, ο Δήμος θα προβεί χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε εφαρμογή του κανονισμού των κοιμητηρίων (επιστροφή τάφων, ανακομιδές οστών).