Δ. Αμφιλοχίας: Πρόσκληση Σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικός), του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχών εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 3ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ TΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Μελέτη οδοποιίας Θεριακήσι – Καστριώτισσα)»

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 4ο: «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας» με Α/Α 1 της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας» και Κωδ. ΟΠΣ 6002278 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

[Εισηγήτρια: Η κα. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 6ο: «Κατανομή Γ΄ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 60.180,00€)».

[Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας )]

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)]

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χριστόφορος Κουσιορής