Α.Δ. Ακαρνανίας: Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Πρέβεζας  –  Αγ. Νικολάου για την υλοποίηση εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο Εθνικό Δίκτυο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την τριετία 2019-2021 – Ε.Ο. Πρέβεζας – Αγ. Νικολάου στην θέση «Είσοδος Αερολιμένα Ακτίου ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Το υπ’ αριθ. 71070/1595 από 16/03/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
  5. Την υπ’ αριθ. 6330/23/558198 από 18/03/2023 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας και,

 

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία  οχημάτων και εργαζομένων,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ (1)

  1. Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, καθώς και την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την διεξαγωγή αυτής στο ένα ρεύμα στο τμήμα Εθνικής Οδού Πρέβεζας  –  Αγ. Νικολάου, περί το 1ο χιλιόμετρο αυτής, ήτοι στην είσοδο του Αερολιμένα Ακτίου,  για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την δημιουργία κυκλοφοριακών κλάδων επιβράδυνσης (είσοδος Αερολιμένα) και επιτάχυνσης (έξοδος Αερολιμένα).
  2. Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων σε απόσταση διακοσίων πενήντα (250) μέτρων, εκατέρωθεν του Κόμβου Αεροδρομίου.
  3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 20/03/2023 έως και την Κυριακή 30/04/2023, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 19:00΄, καθημερινά.
  4. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. », ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 20/03/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης  εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00’  ώρα της 30/04/2023.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

 

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής