Α.Δ.Ακαρνανίας: Αποφάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, Ετήσιας Διάρκειας, στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+201) έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891), για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 4. Την υπ’ αριθ. 2501/10/358-ια από 22/12/2017 Απόφαση Δ.Α. Ακαρνανίας
 5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/7014 από 02/01/2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών
 6. Το υπ’ αριθμ. IC.MCC.45493 από 18/12/2018 έγγραφο της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
 7. Η υπ’ αρίθμ. 6343/18/43978 από 07/01/2019 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και ,

 Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών τακτικής συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας από την εταιρεία “ ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. “

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

 • Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως τον Α/Κ Άρτας ( χ/θ 140+891), κατά το χρονικό διάστημα από 10/01/2019 έως και 31/12/2019, για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων εργασιών τακτικής συντήρησης της οδού, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Από χ/θ 65+202 (Α/Κ Ρίγανης) Έως χ/θ 140+891 (Α/Κ Άρτας) Λωρίδες Κυκλοφορίας Ώρες Εργασιών
Αποκλεισμός δεξιάς ή αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του Αυτ/δρόμου 2 (α) από Δευτέρα έως και Παρασκευή από την ανατολή  έως την δύση του ηλίου

(β) Σάββατο και Κυριακή από την ανατολή του ηλίου έως ώρα 16.00 απογευματινή

– Τοπικός αποκλεισμός ΛΕΑ

– Τοπικός αποκλεισμός τμήματος λωρίδων επιτάχυνσης / επιβράδυνσης

– Τοπικός αποκλεισμός τμήματος κλάδων εισόδου/εξόδου

  Καθ’ όλο το 24ωρο.
Κινητές Σημάνσεις

(i)    Κινητή σήμανση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου ή

(ii)    Κινητή σήμανση στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου ή

(iii)    Κινητή σήμανση στη ΛΕΑ ή

(iv)    Κινητή σήμανση στη λωρίδα επιτάχυνσης ή

(v)    Κινητή σήμανση στη λωρίδα επιβράδυνσης ή

(vi)    Κινητή σήμανση στον κλάδο εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο ή

(vii)    Κινητή σήμανση στον κλάδο εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

 

2

 

2

 

2

(α) από Δευτέρα έως και Παρασκευή από την ανατολή  έως την δύση του ηλίου

(β) Σάββατο και Κυριακή από την ανατολή του ηλίου έως ώρα 16.00 απογευματινή

 

 • Ανωτέρω αποκλεισμοί θα υλοποιούνται με εφαρμογή των αντίστοιχων τυπικών διατάξεων σήμανσης που προβλέπονται κατά περίπτωση ανά είδος αποκλεισμού.
 • Οι τυπικές διατάξεις σήμανσης περιλαμβάνονται:
 1. i) Το Παράρτημα Ζ΄ της ΕΣΥ της Σύμβασης Παραχώρησης (Αυτοκινητόδρομου)
 2. ii) Στις μελέτες που έχουν ήδη εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό
 • Το μήκος ζώνης των έργων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μήκος που αποτυπώνεται / αναφέρεται στις τυπικές διατάξεις σήμανσης ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται τα δύο (2) χλμ αυτοκινητόδρομου, με εξαίρεση τη περίπτωση εργασιών σε σήραγγες και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας και η καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.
 • Για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε οδικά τμήματα που η γεωμετρία της περιοχής ρυθμίσεων περιλαμβάνει οριζοντιογραφικές καμπύλες και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα, είναι δυνατό το προβλεπόμενο, από τις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος ζώνης και συναρμογής να επιμηκύνεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα, με επανάληψη των προβλεπόμενων από τις τυπικές διατάξεις πινακίδων.
 • Από το παραπάνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 10/01/2019 έως και 31/12/2019, εξαιρούνται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες  απαγορεύεται η πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης :

α) 08/03 έως 12/03, 22/03 έως και 26/03, 25/04 έως και 05/05, 14/06 έως και 18/06, 12/08 έως και 16/08, 25/10 έως και  29/10, 21/12 έως και 31/12 .  

β) Τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 22/06 έως και 08/09/2019.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό, η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά :

α) Για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά εγκεκριμένων τυπικών διατάξεων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις περιορισμών / αποκλεισμών που θα εφαρμοσθούν και την προσαρμογή τους στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της περιοχής των ρυθμίσεων, καθώς και για την λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για την βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και των εργαζομένων.

β) Για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων, όταν απαιτείται απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή/και των στηθαίων ασφαλείας για την διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο εργασιών, ώστε στις θέσεις της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξης να αποκλείεται η είσοδος ζώων στον αυτοκινητόδρομο στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και να τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

γ) Για την λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και χρηστών

δ) Για την απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων  και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και τη τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις όπου απαιτείται.

ε) Για την εξασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους ανά λωρίδα κυκλοφορίας και την καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.

στ) Για την έγκαιρη άρση των ρυθμίσεων μετά το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση των μέσων σήμανσης και του μηχανικού εξοπλισμού κάθε φορά, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας, κ.λ.π. Σημειώνεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας θα λαμβάνουν χώρα σε ώρες που εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα υπό το φώς της ημέρας, θα ξεκινούν αφού ξημερώσει και θα αποσύρονται σε κάθε περίπτωση πριν την δύση του ηλίου.

ζ) Να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία ( Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

η) Να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

θ) Τέλος, σε κάθε περίπτωση η «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας  και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ  (4)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως και  31/12/2019.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

 

Μερική άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της Δ.Α. Ακαρνανίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. Την υπ’ αριθ. 2501/14/13 από 03/01/2019 απόφασή μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

 1. Την ΑΡΣΗ της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, των φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων και των λεωφορείων, η οποία είχε επιβληθεί με την ανωτέρω (β) σχετική, λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων και εξομάλυνσης της οδικής κυκλοφορίας, στο κάτωθι οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας:

α. Στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 20+000 (όρια Τ.Κ. Ποταμούλας), έως την χ/θ 52+400 (γέφυρα Επισκοπής – όρια με Ν. Ευρυτανίας),

β. Στο τμήμα της Επαρχ. Οδού Αγρινίου – Εμπεσού – Άρτας, από την χ/θ 73+000 (Τ.Κ. Πατιόπουλου), έως την χ/θ 93+000 (Καθαροβούνι Τ.Κ. Φλωριάνας),

γ. Στο τμήμα της Επαρχ. Οδού Αμφιλοχίας – Εμπεσού, από το 10ο χλμ έως το 20ο χλμ.,

 1. Την ΣΥΝΕΧΙΣΗ της προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων και των λεωφορείων στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Καλλιθέας – Προυσού, από το 1ο χλμ έως το 18ο χλμ (θέση Αραποκέφαλα), καθώς και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στο ως άνω οδικό τμήμα, όλων των λοιπών κατηγοριών οχημάτων που δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες.
 2. Της παρούσας απόφασης εξαιρούνται :

α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας,

β. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι,

γ. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ (2)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010.

ΑΡΘΡΟ (3)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.

 

-Ο-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ταξίαρχος

 

Please follow and like us: