Α.Δ. Αακαρνανίας: Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Παρασκευής στην Δ.Κ. Θέρμου

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατά την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Παρασκευής στην Δ.Κ. Θέρμου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Την υπ’ αριθ. 6322/18/2206857 από 31/10/2018 αναφορά του Α.Τ. Θέρμου και,

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της λιτάνευσης της Ιεράς εικόνας της Αγίας Παρασκευής στην πόλη του Θέρμου

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στη Δ.Κ. Θέρμου για την  Τρίτη 20/11/2018:

  1. Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 09.30΄ μέχρι 12.00΄ ώρα, στις δημοτικές οδούς: Χαριλάου Τρικούπη – Κοσμά Αιτωλού – Τάκη Αραπογιάννη – Θανασούλη, προκειμένου στο δρομολόγιο αυτό, να γίνει με ασφάλεια η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Παρασκευής μέχρι τον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
  2. Την σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων, από ώρα 10.30΄ έως ώρα 12.00΄, στην ως άνω διαδρομή και την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης  την 20/11/2018  και ώρα 09.30΄.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.

 

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ταξίαρχος