Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή του 2ου Λαϊκού αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας.

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή του 2ου   Λαϊκού αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας.»

4_astinomikos-300x225

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Το από 08/05/2017 κοινό έγγραφο του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας, του Πυγμαχικού Γ.Σ. Αμφιλοχίας και της Εθελοντικής Ομάδας Αμφιλοχίας.
  4. Το υπ’ αριθ. 99049/2490 από 05/05/2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
  5. Την υπ’ αριθ. 1003/13/49-α΄ από 13/05/2017 Αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.

 

Και  αποσκοπούντες

 

στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου, των συμμετεχόντων αθλητών και αθλητριών και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή αρμοδιότητάς μας,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, το Σάββατο 27/05/2017, για την ασφαλή διεξαγωγή του 2ου Λαϊκού αγώνα δρόμου στην πόλη της Αμφιλοχίας Ν. Αιτ/νίας , συνολικής διαδρομής 10 χλμ :

α)Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 110+000 χ/θ (διασταύρωση Τ.Κ. Σαρδηνίων) έως την 113+000 χ/θ (Θέση `Αγγέλω`) της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, από ώρα 18.30΄  έως 20.15΄ ώρα.

β) Η οδική κυκλοφορία στα ανωτέρω σημεία, θα διεξάγεται με εκτροπή των οχημάτων μέσω της Επαρχιακής Οδού Αμφιλοχίας – Εμπεσού – Κάφκα.

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Το χρονικό διάστημα, της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης, δύναται να παραταθεί  ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθεί, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

Λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, για την τέλεση του αγώνα, ληφθούν με την προϋπόθεση της άρτιας διοργάνωσης από τους έχοντες την ευθύνη συλλόγους και φορείς, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα οδικής ασφάλειας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 27/05/2017 ώρα 18.30΄ .

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ενώ η Απόφαση είναι ανεξάρτητη από τυχόν απαιτούμενη από άλλες διατάξεις έγκριση άλλης συναρμόδιας αρχής.