Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) για την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών»

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) για την διέλευση ειδικών οχημάτων  μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 3. Τις διατάξεις  του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 4. Το υπ’ αριθ. IC.MΟΜ.1226 από 20.06.2022 έγγραφο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/01/12/24/198739 από 23/06/2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών/ Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17.
 6. Η υπ’ αριθ. 6343/22/1328918 από 25/06/2022 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών, της εταιρείας  « ΒΥΣΙΜΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ».   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

 1. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού, από την χ/θ 65+202 Α/Κ Ρίγανης έως και την χ/θ 140+891 Α/Κ Άρτας, κατά τις ημέρες διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων, κατά τον οποίο προβλέπεται εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΚΣ-2 Κινητή Σήμανση/Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας», με αριθμό πιστοποιητικού έγκρισης μελέτης: IC 0596B/06.03.2014.
 2. Ανωτέρω αποκλεισμός, θα ισχύει μόνο κατά τον χρόνο διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς, η είσοδος των οποίων θα επιτρέπεται από την ανατολή του ηλίου, ενώ η έξοδός τους πριν την δύση αυτού.
 3. Το σύνολο των διελεύσεων θα πραγματοποιηθεί, κατά το χρονικό διάστημα από 27.06.2022 έως και 09.08.2022, καθώς και από 23.08.2022 έως και 19.09.2022, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών. Δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων κατά την περίοδο αργιών.
 4. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα υλοποιούνται παράλληλα με άλλες πιθανές ρυθμίσεις – προγραμματισμένες εργασίες στον αυτοκινητόδρομο την ίδια χρονική περίοδο.
 5. 4. Την υλοποίηση των διελεύσεων θα αναλάβει ο μεταφορέας «Ανυψωτικές Εργασίες Ερμής Α.Ε.», υπό την εποπτεία του Παραχωρησιούχου / Λειτουργού.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» οφείλει σε συνεννόηση με την εταιρεία «Ανυψωτικές Εργασίες Ερμής Α.Ε.», να ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια Αστυνομική αρχή (Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων), σχετικά με τις ακριβείς ημέρες και τις ώρες εξόδου των οχημάτων.

Επιπλέον, η  εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», οφείλει:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας  και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και όποτε επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

γ. Να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται  συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ανατολή του ηλίου την 27.06.2022 έως την δύση αυτού την 09.08.2022, καθώς και από την ανατολή του ηλίου την 23.08.2022 έως την δύση αυτού την 19.09.2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης.

 

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

 

 

 

 

 

– Ο –

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Please follow and like us: