Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την προεκλογική ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ, στην Πλατεία Δημοκρατίας

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατά την διεξαγωγή προεκλογικής ομιλίας του Πρωθυπουργού της Χώρας κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ, την Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 19.30΄ στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της προεκλογικής ομιλίας του Πρωθυπουργού της Χώρας κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην πόλη του Αγρινίου, την Δευτέρα 20/05/2019, προκειμένου διεξαχθεί με ασφάλεια η προεκλογική ομιλία του εν θέματι επισήμου προσώπου στην Πλατεία Δημοκρατίας (κεντρική) της πόλης του Αγρινίου.

ΑΡΘΡΟ (1)

Την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 17.30΄ έως 22.00΄ ώρα της 20/05/2019 στις παρακάτω δημοτικές οδούς:

α. Πλατεία Δημοκρατίας και τις οδούς που περικλείουν αυτή,

β. Ι. Σταΐκου και στο τμήμα αυτής από την οδό Γρίβα έως Πλατεία Δημοκρατίας,

γ. Χ. Σαλάκου, σε όλο το μήκος της,

δ. Αναστασιάδη, σε όλο το μήκος της,

ε. Μπαϊμπά και στο τμήμα αυτής από την Πλατεία Δημοκρατίας έως την συμβολή της με την οδό Κύπρου,

στ. Π. Σούλου και στο τμήμα αυτής από την Πλατεία Δημοκρατίας έως την οδό Αφών Παναγοπούλου,

ζ. Πεζόδρομο Χαριλάου Τρικούπη,

η. Πεζόδρομο Παπαστράτου και

θ. Σε οποιαδήποτε άλλη οδό ή τμήμα αυτής, πλησίον του χώρου της συγκέντρωσης, κατά την κρίση του Διοικητή του Τ.Τ. Αγρινίου και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Διοικητή του Τ.Τ. Αγρινίου.

 ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 20/05/2019 και ώρα 17.30΄.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλόμενων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ταξίαρχος