Απόφαση Δημάρχου για διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Αγρινίου στις 22/09/2017 (Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο)

Ακολουθεί αναλυτικά η απόφαση:

AFISA ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) και του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).
  2. Την με αριθμό 276/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Την ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας σε οδούς παράπλευρα της πλατείας Δημοκρατίας και στην οδό Παπαστράτου κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο στις 22/9/2017 για την εκτέλεση εκδηλώσεων και ασφαλή κυκλοφορία του αυξημένου αριθμού πεζών, ποδηλατών και παιδιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή της κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης του Αγρινίου όπως παρακάτω:

  • βόρεια της πλατείας Δημοκρατίας από διασταύρωση των οδών Κύπρου και Ι. Σταϊκου έως τη διασταύρωση των οδών Σαλάκου και Βότση
  • νότια της πλατείας Δημοκρατίας από διασταύρωση των οδών Βότση και Αναστασιδη έως διασταύρωση των οδών Μπαϊμπά και Κύπρου
  • οδός Παπαστράτου από διασταύρωση με οδό Τσικνιά έως διασταύρωση με οδό  Ελευθερίου Βενιζέλου

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει την Παρασκευή  22/9/ 2017 τις παρακάτω ώρες:

  • Οδοί παράπλευρα της Πλατείας Δημοκρατίας από 8:00 έως 23:00
  • Οδός Παπαστράτου από 18:30 έως 21:00

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα αστικά λεωφορεία και τα οχήματα των Υπηρεσιών  επείγουσας ανάγκης (αστυνομία, πυροσβεστική, ασθενοφόρα).

Ε.Δ.

  1. Χ.Α

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ