Αντιπλημμυρικά και εργασίες συντήρησης σε γεφύρια στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Δύο ακόμη σημαντικά έργα για την Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας συμβασιοποιήθηκαν και μπαίνουν σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά και εργασίες αποκατάστασης γεφυριών που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των πολιτών, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 8,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου για τον καθαρισμό βλάστησης, άρση φερτών υλικών και συντήρηση υφιστάμενων έργων σε ποταμούς και χείμαρρους, που αποτελεί υποέργο της συνολικής παρέμβασης που γίνεται στην περιοχή, «Συντήρηση – Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών έργων Αιτωλοακαρνανίας».

Στο πλαίσιο της εργολαβίας, προβλέπεται εργασίες προϋπολογισμού 7 εκατ ευρώ, οι οποίες θα εκτελεστούν σε περισσότερα από 170 σημεία, προκειμένου να αποκατασταθούν υφιστάμενα αντιπλημμυρικά που παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων, αλλά και της καταπόνησης τους από τις θεομηνίες των τελευταίων ετών. Θα γίνουν παράλληλα εργασίες για την απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης των κυριότερων υδατορεμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών τους.

Επίσης, με την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «μέτρα αποκατάστασης και λοιπές εργασίες γεφυρών», προβλέπεται να ξεκινήσουν σύντομα εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των γεφυρών στις επαρχιακές οδούς Αιτωλοκαρνανίας, με στόχο την εξασφάλιση της οδικής ασφαλείας. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελέσουν αφορούν κυρίως στην αντιμετώπιση ελλείψεων της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στην αποκατάσταση των καταστραμμένων μεταλλικών στηθαίων, στην τοποθέτηση νέων, στην αποκατάσταση των φορέων των γεφυρών και των συνοδών έργων (πτερυγότοιχοι, κοιτοστρώσεις, κλπ).

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1,2 εκατ ευρώ που έρχεται να απαντήσει σε αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, αλλά και σε διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Έργων της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας που αφορούν τις γέφυρες και τα μεγάλα τεχνικά στα οδικά τμήματα.