Ένταξη του σχεδίου δράσης “ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ” στο υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι, ύστερα από συνεργασία του Υπουργού, κ. Γιώργου Τσακίρη με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, υπογράφηκε η απόφαση ένταξης του σχεδίου δράσης “ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ” στο υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, το ΕΓΤΑΑ υποστηρίζει διακρατικά και διατοπικά έργα συνεργασίας που εκτελούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).

Το Σχέδιο Συνεργασίας «ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ» στοχεύει στην ανάπτυξη της συνεργασίας των περιοχών Αιτωλίας, Φωκίδας, Βορείου Πελοποννήσου και Αχαΐας.

Το Σχέδιο Συνεργασίας αποτελεί συνέχεια του Σχεδίου Συνεργασίας «Ο Κορινθιακός Κόλπος», το οποίο υλοποιήθηκε στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Το ΣΔΣ, στην παρούσα προγραμματική περίοδο, αξιοποιεί παραδοτέα της προηγούμενης περιόδου στοχεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και προβάλει τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου, για την υποστήριξη του τουριστικού τομέα και της επιχειρηματικής δραστηριότητας γενικότερα.

Με την υλοποίηση του σχεδίου ικανοποιείται ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας που αφορά στην προώθηση της δικτύωσης μεταξύ φορέων, περιοχών και επιχειρήσεων αλλά και επιμέρους στόχοι όπως:

  • η ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου και των δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσονται σε αυτήν
  • η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία και συντήρηση αξιοποιήσιμων περιβαλλοντικών και οικοτουριστικών στοιχείων
  • η προετοιμασία νέων και γυναικών για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τουριστικό τομέα
  • η επιμόρφωση μελών της τοπικής κοινωνίας στην ειδικότητα του οδηγού βουνού, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησής τους
  • η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας με την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού περιεχομένου και εθελοντισμού, καθώς και με εκπαιδευτικές επισκέψεις στις περιοχές παρέμβασης των εμπλεκομένων ΟΤΔ

Το σχέδιο δράσης έχει προϋπολογισμό 357.000,00 € και έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί από την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Α.Ε.  ως συντονίστρια και μέλη την Αναπτυξιακή Αχαΐας Α.Ε. Ο.Τ.Α., την Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. Ο.Τ.Α., την Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. Ο.Τ.Α. και την Αναπτυξιακή Ελικώνας – Παρνασσός Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Τα έργα συνεργασίας μπορούν να τονώσουν τον καινοτόμο χαρακτήρα των δράσεων τοπικής ανάπτυξης και να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και προσέλκυσης νέων επιχειρηματικών εταίρων, καθώς και της διάχυσης καινοτομίας, τεχνογνωσίας και νέων δεξιοτήτων.