Ευρωπαϊκό Έργο CD-ETA

3η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας Φορέων Δυτικής Ελλάδας για την ψηφιοποίηση της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς.

DSC07230

Πρόκειται για την 3η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Φορέων της Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative Digitization of  Natural and Cultural Heritage, CD-ETA», του Προγράμματος «INTERREG EUROPE».

Στο έργο CD-ETA συμμετέχουν οκτώ Ευρωπαίοι εταίροι (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία- 2 εταίροι, Εσθονία, Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα), που εκπροσωπούν περιφερειακές αρχές, ερευνητικά, πανεπιστημιακά και πολιτιστικά ιδρύματα. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Παπαδάκη.

Το έργο CD- ETA έχει ως στόχο τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής που εφαρμόζονται στις συμμετέχουσες στο έργο περιφέρειες, τα οποία σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της φυσικής  και πολιτιστικής κληρονομιάς αυτών των περιοχών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δράσεων , οι οποίες έχουν σαν τελικό στόχο την απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών που θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.